Wedstrijd Reglement 2016


 

Reglement Groot Kaliber Gezelschap (GKG)   27-1-2016 

 

A. Organisatorisch 

 

1. Regels zijn altijd onder voorbehoud en kunnen aan verandering onderhevig zijn; door bijvoorbeeld veranderende wetgeving, of wanneer innovatie dit vereist. De organisatie beslist. 

 

2. Indien er wijzigingen aangebracht worden in de regels zullen deze zo ruim mogelijk voor de wedstrijd kenbaar gemaakt worden. 

 

3. Inschrijven voor iedere wedstrijd is verplicht, bij voorkeur via inschrijven@gkgezelschap.nl. Meldt je bij afwezigheid ook weer tijdig af via eerder genoemd e-mailadres. 

 

Inschrijving dient te geschieden volgens onderstaand format: 

- Luchtbuks.net naam of andere in de uitslag te vermelden naam van de schutter 

- Buks met kaliberaanduiding in inches dus .xx(x) 

- Kijker - Gebruikte pellet/solid 

- Gewenste schiethouding 

 

Bijvoorbeeld: 

- Lambertus 

- Uzenac Guppy .257 

- Tasco World Class Plus 24x50 

- 87 grain RCBS 

- Zittend 

 

4. Ter plaatse inschrijven op de wedstrijddag is, indien er nog plaats is, mogelijk. U wordt dan in een van de laatste sessies ingedeeld. 

 

5. Op de wedstrijddag dienen alle schutters zich present te melden bij de inschrijftafel. Dit kan tot uiterlijk 13:00 uur. Na aanmelding volgt indeling in een sessie van de wedstrijd. 

 

B. Wedstrijd 

 

6. De schootsafstand is 100 meter. De schietvereniging heeft dit vooraf uitgemeten op de schietbaan. Mocht de baan beduidend korter zijn dan 100 meter wordt dit van te voren gemeld door de organisatie. 

 

7. De wedstrijdtijd bedraagt 30 minuten. In deze tijd dienen zowel proefschoten als de 30 wedstrijdschoten te worden gelost. 

 

8. Het aantal proefschoten binnen de tijd is onbeperkt. Het aantal wedstrijdschoten is 30 schoten. 

 

9. De wedstrijdkaart bestaat uit 30 rozen. Op iedere roos (in iedere ruit) dient 1 schot gelost te worden. Daarnaast beschikt iedere schutter over 6 oefenrozen in een verticale baan. 

 

10. Indien er teveel schoten op 1 roos worden gelost telt de laagste score in de ruit. 

 

11. Het GKG onderscheidt op de wedstrijden twee klassen: Bigbore Pellets en Bigbore Solids. (BB Pellets & BB Solids). Definitieve indeling in de klasse BB Pellets of BB Solids geschied door het GKG op basis van het verschoten projectiel. 

 

12. Het minimale kaliber voor deelname aan beide klassen betreft .257 . Bij twijfel zal dit worden getoetst met behulp van een solid in het betreffende kaliber. Wij hanteren geen krachtlimiet. 

 

C. Wedstrijdkaarten en -uitslag 

 

13. De geschoten kaarten worden uitsluitend gehanteerd door leden van het GKG. Aanraken van de kaarten door deelnemers zal resulteren in diskwalificatie. 

 

14. Alle schoten op de kaart worden gewaardeerd op basis van centermeeting. Het GKG gebruikt hiervoor speciaal ontwikkeld meetgereedschap. 

 

15. Nadat de puntentelling is afgerond is hierover alleen discussie mogelijk in het speciaal daarvoor ingestelde “klaag-kwartier”. Dit zal plaatsvinden na afloop van de prijsuitreiking en het uitdelen van de betreffende wedstrijdkaarten aan alle schutters. Het begin van “klaag- kwartier” zal worden aangekondigd door het GKG. Mogelijke klachten dienen tijdens dit kwartier te worden neergelegd bij het GKG. Het GKG zal de klacht behandelen en indien gegrond rectificeren. 

 

16. Prijsuitreikingen en/of woordjes achteraf door derden graag in overleg met het GKG. 

 

D. Ondersteuning & schiethouding 

 

17. De tweepoot mag gefixeerd aan de buks zitten zolang de achterkant van de buks maar vrij beweegbaar is. Driepoten, meerbenige of andersoortige aan de buks gefixeerde constructies, zijn niet toegestaan. 

 

18. Zandzak of losse ondersteuning mag maximaal 30 cm lang zijn en moet voor de trekkerbeugel of onder de loop geplaatst zijn. 

 

19. Ingeklemde positie is toegestaan zolang de achterkant van kolf vrij beweegbaar is. 

 

20. De achterkant van de buks moet vrij van de grond, tafel of ander vast deel zijn en mag niet ondersteund worden anders dan door je eigen hand of arm. 

 

21. Handschoenen, ondersteunde kleding, zoals bijvoorbeeld schietjassen, in welke vorm dan ook zijn niet toegestaan. 

 

22. Schietriemen zijn niet toegestaan. Schouderhaken zijn wel toegestaan. 

 

23. Monopods, zandzakjes of andere ondersteuningen aan de achterkant van de kolf zijn niet toegestaan. Alleen de hand/arm heeft contact met dit deel van de kolf. 

 

24. De schietpositie is vrij. Liggend, (FT)zittend, knielend of staand maakt dus niet uit. 

 

E. Technische eisen 

 

25. De trekkerdruk is vrij, zolang de veiligheid niet in het geding komt. 

 

26. Het maximale gewicht van het geweer, inclusief alles wat aan de buks zit zoals kijker, magazijn, tweepoot, kolf en dergelijke, betreft 12,5 kilo. Hier kan en zal op gecontroleerd worden. 

 

27. Alleen luchtwapens welke zijn toegestaan volgens de op dat moment geldende wetgeving mogen worden gebruikt op de GKG wedstrijden. Onder wetgeving verstaan wij: Wet Wapens en Munitie (WWM), Regeling Wapens en Munitie (RWM) alsmede de Circulaire Wapens en Munitie (CWM). 

 

28. Alle persluchtflessen dienen te zijn gekeurd. Hier kan en zal op gecontroleerd worden. 

 

29. Persluchtflessen liggen op de grond of deugdelijk gefixeerd op de schiettafel. 

 

30. Technische problemen aan de buks mogen tijdens de sessie door de schutter zelf, zonder hulp van derden, worden opgelost. Met dien verstande dat andere schutters hier geen hinder van ondervinden en de veiligheid niet in het geding komt. 

 

F. Veiligheid 

 

31. Aanwijzingen van de veiligheidsfunctionaris/BACO dienen ten allen tijde te worden opgevolgd. 

 

32. Wij hanteren naast gebruikelijke commando’s om de wedstrijd te beginnen of te stoppen of aan te geven dat de baan betreden mag worden, de volgende commando’s:

NOOD-Commando

Op een schietbaan is iedereen die constateert dat de veiligheid in gevaar komt verplicht “STOP, STOP, STOP” te roepen en moet als zodanig direct worden opgevolgd.

NOOD-commando: “STOP, STOP, STOP” in een acute noodsituatie dienen de schutters het vuren onmiddellijk te staken en de wapens neer te leggen. Hierna nemen alle schutters één meter afstand van hun wapens en worden er geen handelingen meer verricht. Iedereen dient te wachten op een navolgend commando. Het NOOD-commando kan door iedereen gegeven worden.

Uitsluitend op bevel van de veiligheidsfunctionaris/BACO mag het wapen worden gehanteerd, het vuren worden hervat of het wapen worden ontladen.

Vast Vuren-Commando

Vast vuren-commando : “VAST VUREN”, dienen de schutters eventueel geladen wapens te ontladen, het zij door de buks af te schieten in veilige richting of deze handmatig te ontspannen en het projectiel te verwijderen. Vervolgens dient het wapen op veilige wijze te worden neergelegd en neemt de schutter één meter afstand van het wapen.

Uitsluitend op bevel van de veiligheidsfunctionaris/BACO mag het wapen weer worden gehanteerd en het vuren worden hervat. 

 

33. Hanteren van de wapens tijdens of na een “STOP, STOP, STOP” of “VAST VUREN” zonder toestemming van de veiligheidsfunctionaris/BACO resulteert in diskwalificatie. 

 

34. Na afloop van de sessie worden eerst de wapens opgeruimd, uitgezonderd wapens welke in de volgende sessie op dezelfde schietstand worden gebruikt. Deze wapens worden ontladen en in veilige richting opgesteld. 

 

35. Na beëindiging van een sessie eerst de buksen opruimen op de daarvoor bestemde plaatsen. Met uitzondering van de buksen die in de volgende sessie weer gebruikt zullen worden. 

 

36. Deelnemers voor de volgende sessie wachten met binnenkomen tot zij hiervoor toestemming hebben gehad van de veiligheidsfunctionaris/BACO, nadat de deelnemers van de lopende sessie de spullen hebben opgeruimd.